เกี่ยวกับ IUTA

IUTA เป็นหนึ่งในวิศวกรรมสถานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรมนีในสาขาของเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม IUTA เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองสำหรับการวัดการปล่อยและการสัมผัสตามพระราชบัญญัติ German § § 26, 28 Federal Pollution Control Act และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเป็นองค์กรการทดสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพระราชบัญญัติ German Clean Air Act 5.4.8.10.3 และ 5.4.8.11.3 

 

ขอบเขตการทำงานสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักห้าข้อต่อไปนี้:

• แอโรซอลและฝุ่นละเอียด

• นาโนเทคโนโลยี

• พื้นผิวการทำงาน

• อุปทานพลังงานในอนาคต

• สารที่มีความเป็นพิษสูง

 

เนื่องจากขอบเขตการทำงานเหล่านี้มีความกว้างมากและมีความซับซ้อนสูง จึงมักจะดำเนินโครงการการวิจัยและพัฒนาโดยทีมสหวิทยาการของพนักงานที่มีความรู้เรื่องวิศวกรรมเครื่องกลและโรงงาน วิศวกรรมกำลังไฟฟ้า วิศกรรมเคมี เคมีวิเคราะห์ หรือเทคโนโลยีการวัดและการควบคุม

 

แหล่งที่มา: www.iuta.de