แบบทดสอบ

เพียงแค่ พิมพ์ และ กรอกแบบสอบถาม นี้เพื่อทราบว่าคุณอาจมีความเสี่ยงของการมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนื่องจากทางเดินหายใจถูกอุดกั้น ( OSA) ?

หยุดหายใจขณะหลับ สามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ.

หาคำตอบว่าคุณมีความเสี่ยงหรือไม่ 

ทำแบบทดสอบนี้.