Support Documentation

Support documentation

ข้อมูลผู้ติดต่อ

* ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
*
*
*
*
*
*
*
*
*
โปรดระบุความสนใจของคุณในการติดต่อเรา เพื่อการบริการอย่างดี ที่สุด
*
*
*

Radiography Connectivity

DICOM Conformance Statements
 

MicroDose


MammoDiagnost

 

MobileDiagnost


Eleva Workspot

  • Eleva Workspot 2.0 (December 2013), applicable for DigitalDiagnost R2.0, EasyUpgrade DR, and DRF2.


DuraDiagnost


Digital Diagnost


Essenta DR


Juno DRF


Thoravision


xLNA Enterprise

 

PCR Eleva workspot


Stitching & QC workstation


PCR Classic worklist systems


PCR Classic workstations (EasyVision-Rad)

 

Compano S

 

For general workstations see the workstation section