เงื่อนไขการใช้

เงื่อนไขการใช้

กฎเกณฑ์การใช้ Web Site
 

เว็บไซท์นี้ (เว็บไซท์) นำเสนอโดย ฟิลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี. ตั้งสำนักงานอยู่ที่ อัมสเทิลไพลน์ ๒, ๑๐๙๖ บีซี, อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ (ฟิลิปส์)
 
กฎเกณฑ์การใช้ดังต่อไปนี้จะควบคุมการเข้าสู่และใช้เว็บไซท์ของท่าน อีกทั้งกฎระเบียบเฉพาะและหลักเกณฑ์ต่างๆยังครอบคลุมถึงเนื้อหาเ ข้อมูล สาระ หรือข่าวสารเฉพาะซึ่งอยู่ใน หรือเข้าถึงได้โดยผ่านเว็บไซท์นี้ (เนื้อหา) รวมตลอดถึงเนื้อหา ข้อมูล วสาระ หรือข่าวสารที่ท่านสามารถ เรียกใช้และบันทึก ส่งเข้า และ/หรือ เผยแพร่สู่เว็บไซท์ (เนื้อหาจากผู้ใช้) หรือนิติกรรมที่ก่อและลุล่วงสำเร็จผ่านเว็บไซท์นี้ กฎระเบียบเฉพาะเหล่านี้สามารถเพิ่มเติมเข้าในกฎเกณฑ์การใช้ หรือหากมีการแจ้งอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเจาะจงก็ให้มีผลบังคับแทนกฎเกณฑ์การใช้นี้

๑. การตกลงยอมรับกฎเกณฑ์การใช้

 

ในการเข้าสู่หรือใช้เว็บไซท์นี้ท่านตกลงที่จะอยู่ภายใต้การบังคับของกฎเกณฑ์การใช้นี้รวมตลอดถึงหลักเกณฑ์และระเบียบที่ปรากฏอยู่หรืออ้างอิงถึง หรือหลักเกณฑ์และระเบียบเพิ่มเติมใดๆที่จะปรากฏในเว็บไซท์นี้โดยนิตินัย หากท่านไม่ยินยอมรับหลักเกณฑ์เหล่านี้ท่านไม่ควรเข้าสู่หรือใช้เว็บไซท์นี้

๒. การปรับเปลี่ยนกฏเกณฑ์การใช้

 

บริษัทฟิลิปส์อาจแก้ไขกฏเกณฑ์การใช้เหล่านี้ได้ทุกเมื่อ กฏเกณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนแล้วนี้จะมีผลบังคับทันทีที่มีการประกาศลงในเว็บไซท์ หากท่านยังเข้าสู่หรือใช้เว็บไซท์หลังจากมีการประกาศแล้วถือว่าท่านตกลงยอมรับการแก้ไขกฏเหล่านี้ด้วย ขอแนะนำให้ท่านทบทวนกฏระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซท์อย่างสม่ำเสมอ อนึ่งเว็บไซท์อื่นๆของฟิลิปส์อาจมีกฎเกณฑ์การใช้โดยเฉพาะซึ่งบังคับใช้กับเว็บไซท์นั้นๆ

 

บริษัทฟิลิปส์สงวนสิทธิในการงดให้บริการ หรือเปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงเว็บไซท์หรือเนื้อหาของเว็บไซท์ได้ทุกเวลาโดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทฟิลิปส์สงวนสิทธิด้วยเอกสิทธิ์ในการ จำกัด ไม่ยินยอม หรือ ปิดกั้นสิทธิการเข้าสู่เว็บไซท์หรือเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของบุคคลใดๆโดยมีผลในทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าได้ทุกเมื่อ และโดยมิต้องกล่าวอ้างในเหตุผลใดๆ

๓. นโยบายการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาหรือจัดเก็บผ่าน หรือเชื่อมต่อผ่านเว็บไซท์นี้ จะถูกนำมาใช้ตามระเบียบการสงวนข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฟิลิปส์เท่านั้น และกฏเกณฑ์การใช้เหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของนโยบายสงวนข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศไว้ในเว็บไซท์นี้

๔. การปฎิเสธการรับผิด

 

ข้อมูลใดๆในเว็บไซท์นี้(รวมตลอดถึงข้อความ ภาพ กราฟฟิค ลิงค์ สาระอื่นๆ)ได้จัดให้มีในสภาพ”เท่าที่เป็นอยู่” และ”เท่าที่ปรากฏ”เท่านั้น บริษัทฟิลิปส์และบริษัทในเครือ คู่ค้า ผู้ให้อนุญาต และผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้าให้ ขอปฎิเสธการรับผิดโดยสิ้นเชิงในการโฆษณา หรือให้การรับประกันใดๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในความสามารถ ความพร้อมในการประกอบกิจการใดๆ การไม่ละเมิด หรือ การปฎิบัติการดำเนินงานของเว็บไซท์นี้ ตลอดจนเนื้อหา หรือเนื้อหาจากผู้ใช้ ของผู้จำหน่ายสินค้า

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทฟิลิปส์และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ ตลอดจนคู่ค้า ผู้ให้อนุญาต และผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้าให้ มิได้รับประกันหรือโฆษณาว่า (ก) เว็บไซท์นี้จะสามารถสนองความต้องการของท่านได้ครบถ้วน (ข)เว็บไซท์นี้จะไม่ สะดุดหยุดลง ตรงต่อเวลา มีความปลอดภัย หรือปราศจากข้อบกพร่อง (ค)ผลพวงที่จะได้รับจากการใช้เว็บไซท์นี้(รวมตลอดถึงขอ้มูลข่าวสารและสาระใดๆในเว็บไซท์นี้)จะถูกต้อง สมบูรณ์ เที่ยงตรง เชื่อถือได้ หรืออีกนัยหนึ่ง คือตรงตามความต้องการของท่าน

 

เว็บไซท์นี้เป็นเว็บไซท์สาธารณะ ท่านจึงมิควรคาดหวังให้มีการสงวนข้อมูลส่วนบุคคลในเชิงของเนื้อหาจากผู้ใช้เว็บไซท์ที่ประกาศไว้ในเว็บไซท์นี้ โปรดอย่าลงประกาศข้อมูลลับในเว็บไซท์นี้

 

บริษัทฟิลิปส์และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ ตลอดจนคู่ค้า ผู้ให้อนุญาต และผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้าให้ ไม่มีความรับผิดต่อการสะดุดหยุดลง หรือ การละเว้นไม่กระทำการในอินเตอร์เน็ท เครือข่าย หรือ องค์กรผู้ให้บริการ และไม่รับประกันว่าเว็บไซท์หรือบริการซึ่งเป็นกลไกให้เว็บไซท์นี้ปรากฏอยู่ หรือการสื่อสารอิเล็คทรอนิคที่บริษัทฟิลิปส์ส่งออกไป จะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นภัยต่อเครื่องประมวลผลของท่านแต่อย่างใด

 

การถ่ายบันทึกหรือการได้มาซึ่งสาระใดๆผ่านการใช้เว็บไซท์นี้เป็นการกระทำโดยการใช้ดุลยพินิจและยินยอมรับความเสี่ยงของท่านเองแต่ผู้เดียว ท่านเป็นผู้รับผิดแต่ผู้เดียวหากเกิดความเสียหายใดๆต่อเครื่องและระบบประมวลผล หรือการสูญเสียของข้อมูลของท่านซึ่งอาจเกิดจากการถ่ายบันทึกสาระดังกล่าว

๕. การลงทะเบียน

 

การเข้าสู่บางบริเวณของเว็บไซท์ฟืก การใช้การปฎิบัติการหรือวิธีการทำงานพิเศษบางรายการอาจต้องมีการขอให้ท่านลงทะเบียนเป็นผู้ส่งเนื้อหา การลงทะเบียนนี้มิได้มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

 

ในการลงทะเบียนท่านต้องเลือกนามผู้ใช้เฉพาะหรือ”นามสมมุติ” และระหัสผ่าน อีกทั้งต้องให้ที่อยู่อีเมล์เฉพาะ ยังใช้การได้อยู่ และสามารถตรวจสอบยืนยันได้ การใช้ชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมล์ซ้ำกันเป็นสิ่งต้องห้าม ดังนั้นหากชื่อหรือที่อยู่ที่ท่านเสนอไปปรากฏอยู่แล้ว ท่านจะได้รับคำแนะนำให้เลือกใหม่ เราจะส่งอีเมล์ยืนยันตอบรับพร้อมด้วยรายละเอียดการลงทะเบียนของท่าน ในกรณีที่การส่งดังกล่าวล้มเหลวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด การเข้าสู้หรือการใช้ในบริเวณ การปฎิบัติการ หรือวิธีการทำงานพิเศษที่จำต้องมีการลงทะเบียนดังกล่าวอาจถูกปฎิเสธหรือยกเลิกไปโดยปริยาย ท่านต้องปรับปรุงข้อมูลทางทะเบียนของท่านเนืองๆเพื่อให้ถูกต้องและทันเหตุการณ์เสมอ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนามผู้ใช้ของท่าน หรือการลบทิ้งเนื้อหาที่ท่านส่งลงประกาศในเว็บไซท์ หรือปฎิเสธ หรือยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน หากท่านเลือกใช้นามผู้ใช้ซึ่งโดยดุลยพินิจของเรานั้นเห็นว่าอนาจาร หยาบโลน รุนแรง หรือ อีกนัยหนึ่งคือไม่เหมาะควร ท่านยังมีความรับผิดแต่ผู้เดียวในการควบคุมการเข้าถึงเครื่องประมวลผลของท่าน ท่านตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีการใช้ นามผู้ใช้และ/หรือ รหัสผ่านของท่านซึ่งเกิดจากการกระทำ การละเว้นเพิกเฉย หรือ ประมาทเลินเล่อ หากท่านเกิดความระแวงสงสัยในพฤติกรรมน่าสงสัย หรือ โดยมิได้รับอนุญาตในการใช้ บัญชีการใช้ นามผู้ใช้ และ/หรือ รหัสผ่าน ท่านตกลงที่จะติดต่อกับเราในทันทีโดยทางอีเมล์ (ที่อยู่อีเมล์) เราอาจจะกีดกันการลงทะเบียนบางรายการจากบริการอีเมล์เฉพาะหรือ ISPภายใต้ดุลญพินิจของเราได้

๖. ผู้ส่งเนื้อหา

 

ในการส่งเนื้อหาผู้ใช้ใดๆเข้าสู่เว็บไซท์ ท่านตกลงว่าสาระดังกล่าวมีความเหมาะสม สร้างสรรค์ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซท์ และไม่มีเนื้อหาใดๆที่อาจขัดต่อกฏหมาย หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่เหมาะควรต่อการลงประกาศ รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่ (๑) อาจดูหมิ่นหรือก่อความเสียหายแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (๒) อาจก่อความเสียหายแก่บุคคลใดๆหรือทรัพย์สินหรืออีกนัยหนึ่งหมิ่นประมาทหรือคุกคามบุคคลใดๆหรือองค์กรใดๆ (๓) อาจละเมิดสิทธิโดยชอบธรรมของบุคคลใดๆ (รวมตลอดถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการป่าวโฆษณาแก่สาธารณชน) (๔) เป็นเนื้อหาลามก อนาจาร ลบหลู่ศาสนา หยาบคาย หยาบโลน หรือคุกคาม (๕) หมิ่นวัฒนธรรม เผ่าพันธุ์ หรืออีกนัยหนึ่งน่ารังเกียจและต้องคัดค้าน หรือ (๖) ออกความเห็นหรือยุยงให้ก่อกิจกรรมซึ่งผิดด้วยกฏหมาย

 

ท่านจะใช้ความพยายามเยี่ยงสามัญชนในการตรวจสอบ(สแกน)และกำจัดไวรัสหรือองค์ประกอบที่มีข้อมูลเจือปนหรือมีอำนาจทำลายใดๆก่อนส่งสาระเข้าสู่เว็บไซท์ ท่านจะต้องไม่ส่งต่อจดหายลูกโซ่  แผนลวงปิรามิด แบบสำรวจ หรือ การขอบริจาคใดๆ ผ่านทางเว็บไซท์นี้ นอกจากนี้ท่านจะไม่ปลอมแปลงหัวเอกสารหรือปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์หรือข้อมูลอื่นๆเพื่อปกปิดต้นกำเนิดของเนื้อหาหรือเนื้อหาจากผู้ใช้ใดๆที่ส่งผ่านทางเว็บไซท์ของเรา หรือปรับเปลี่ยนการปรากฏตัวของท่านในเว็บไซท์ ท่านจะไม่แทรกแซงหรือกีดขวางเว็บไซท์ เซอร์เวอร์ หรือเครือข่ายของเรา หรือกระทำการใดๆที่จะก่อให้เกิดจำนวนข้อมูลขนาดใหญ่อย่างไร้เหตุผลหรือเกินพิกัดสัดส่วนในระบบพื้นฐานของเรา

 

ท่านยืนยัน ประกาศ และรับรองว่า เนื้อหาผู้ใช้ที่ส่งเข้ามาที่เว็บไซท์มิได้ละเมิดสิทธิครอบครองของผู้อื่น เช่นแต่มิได้จำกัดจำเพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตร หรือพันธะผูกมัดส่วนบุคคลใดๆ

 

ท่านรับรู้และตกลงว่า ความคิดต้นแบบ เนื้อหาที่ส่งเข้ามา หรือข้อถก ใดๆ หรือ เนื้อหาผู้ใช้อื่นใดที่ท่านจัดหามาอยู่ในเว็บไซท์และไม่ตกอยู่ในบังคับแห่งการปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญานั้น ผู้ใช้อื่นๆย่อมสามารถนำไปใช้ได้โดยมิต้องจ่ายค่าทดแทนหรือกล่าวอ้างถึงที่มาได้

 

ท่านอนุญาตให้บริษัทฟิลิปส์ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ และคู่ค้านานาชาติ นำเนื้อหาผู้ใช้ที่ท่านจัดหามาไว้ในเว็บไซท์นี้หรือเว็บไซท์อื่นๆของบริษัทฟิลิปส์ หรือในสาระวัสดุทางการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ในสื่อมวลชนใดๆและทุกแขนง นำไปใช้ ผลิตซ้ำ พัฒนา จำหน่ายจ่ายแจก ออกแสดงต่อสาธารณะ จัดแสดงต่อสาธารณะ ส่งต่อ และตีพิมพ์ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่จำกัดสิทธิ์ สามารถให้สิทธิช่วง และสามารถโอนสิทธิได้

 

ท่านมีความรับผิดชอบแต่ผู้เดียวต่อเนื้อหาผู้ใช้ของท่านและผลพวงจากการประกาศ ส่งเข้า และ/หรือตีพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว บริษัทฟิลิปส์อาจจะ แต่ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะ ทบทวนและติดตามผล ก่อนและ/หรือหลังจากการส่งเนื้อหาผูใช้เข้ามา แต่อย่างไรก็ตามท่านรับรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะติดตามหรือทบทวนเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดได้ บริษัทฟิลิปส์ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ คู่ค้า ผู้ให้อนุญาต และผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้าให้ จะไม่และไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง สมบูรณ์ คุณภาพ หรือ กำหนดอายุ นด เนื้อหาผู้ใช้ที่ประกาศในเว็บไซท์บุคคลที่สามได้ โดยไม่มีการจำกัดสิทธิอื่นใดๆ

 

บริษัทฟิลิปส์ไม่รับรองเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ หรือความคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำปรึกษาใดๆที่ปรากฏ และบริษัทฟิลิปส์ปฏิเสธความรับผิดใดๆและทั้งปวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้อย่างเด็ดขาด

 

บริษัทฟิลิปส์มีสิทธิและความสามารถแต่ผู้เดียวที่จะตัดตอนแก้ไข และ/หรือ คัดออกซึ่งข้อความหรือเนื้อหาผู้ใช้ใดๆที่เข้าข่ายน่าท้วงติง ไม่เหมาะสม หรืออีกนัยหนึ่ง มีลักษณะล่วงละเมิดกฏเกณฑ์การใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลหรือ ณ เวลาใดๆก็ตาม โดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือขออนุญาตสุดแต่ดุลยพินิจเพียงลำพัง ผูใช้ใดๆที่เชื่อว่าเนื้อหาผู้ใช้ที่ได้ส่งเข้ามาเป็นที่น่าท้วงติงหรือไม่เหมาะสมควรจะติดต่อบริษัทฟิลิปส์ทางอีเมล์ทันทีที่ (ที่อยู่อีเมล์) เมื่อได้รับการแจ้งดังกล่าว เราจะพยายามอย่างสมเหตุผลมี่จะจัดการตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาอันสมควร แต่เนื่องด้วยกระบวนการดังกล่าวทำด้วยมือจึงอาจไม่สามารถคัดออกหรือแก้ไขเนื้อหาผู้ใช้ได้ในทันท่วงที

๗. ข้อจำกัดความรับผิด

 

ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฟิลิปส์หรือบริษัทสาขา บริษัทในเครือ ตลอดจนคู่ค้า ผู้ให้อนุญาต และผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้าให้ใดๆ จะไม่มีความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดที่มีบทลงโทษ การกระทำผิดพิเศษ หรือ การกระทำผิดโดยมิได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ การใช้ หรือ การไม่สามารถเข้าสู่หรือใช้เว็บไซท์นี้ เนื้อหาหรือเนื้อหาผู้ใช้ แม้ว่าบริษัทฟิลิปส์จะได้รับการเตือนถึงความเป็นไปได้ในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เว้นแต่หากความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยตรงและโดยลำพังจากการจงใจประพฤตผิด หรือ การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในส่วนของบริษัทฟิลิปส์

 

หากท่านมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศหรือรัฐซึ่งไม่ยินยอมให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดการรับผิดใดๆ หรือ การปฎิเสธการรับผิดในการรับประกันตามข้อ ๔ ข้างต้น การยกเว้นหรือการจำกัดเหล่านี้จะไม่ใช้บังคับกับตัวท่านเพียงเท่าขอบเขตการยกเว้นหรือการจำกัดเหล่านั้นที่มิได้รับความยินยอมเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ การยกเว้นหรือการจำกัดดังกล่าวจะถูกจำกัดจนเพียงที่สุดที่กฏหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เท่านั้น

๘. เนื้อหาจากบุคคลที่สาม/ซอฟท์แวร์

 

บริษัทฟิลิปส์ไม่มีความรับผิดชอบใดๆในเนื้อหาของเว็บไซท์ใดๆที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของซึ่งอาจลิงค์กับเว็บไซท์นี้โดยผ่านไฮเปอร์ลิงค์ ไม่ว่าไฮเปอร์ลิงค์ดังกล่าวจะจัดหามาโดยเว็บไซท์นี้หรือโดยบุคคลที่สามตามที่กฏเกณฑ์การใช้กำหนดไว้หรือไม่ก็ตาม ลิงค์ใดๆในเว็บไซท์ของเราที่เชื่อมโยงสู่เว็บไซท์อื่นมิได้เป็นการแสดงการรับรองเว็บไซท์นั้นๆ และไม่มีการตัดสินหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา หรือความเหมาะสมแห่งเนื้อหาของเว็บไซท์ใดๆซึ่งเว็บไซท์นี้อาจลิงค์ด้วย และเราไม่รับผิดชอบด้วยประการฉะนี้

 

ซอฟท์แวร์ที่มีอยู่เพื่อให้ถ่ายบันทึกจากหรือผ่านเว็บไซท์นี้มีใบอนุญาตถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงใบอนุญาตใดๆที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอื่นในข้อตกลงใบอนุญาตแล้วซอฟท์แวร์นั้นๆมีไว้ให้สำหรับผู้ใช้ปลายทางเท่านั้น และการทำสำเนา การผลิตซ้ำ หรือ การจำหน่ายจ่ายแจก ซอฟท์แวร์นั้นๆต่อนั้นเป็นการต้องห้ามอย่างเด็ดขาด การรับประกันใดๆหากปรากฏอยู่ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ดังกล่าวจะบังคับใช้อย่างเจาะจงเท่าที่กำหนดไว้ในข้อตกลงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บริษัทฟิลิปส์จึงปฎิเสธการรับผิดอย่างเด็ดขาดไว้ ณ ที่นี้ สำหรับการประกาศโฆษณาและการรับประกันทุกประเภท ทั้งเจาะจงและโดยอ้อม รวมตลอดถึงการรับประกันการขาย ความพร้อมสำหรับวัตถุประสงค์เจาะจงใดๆ หรือ การไม่ละเมิดในซ็อฟแวร์

๙. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

 

ลิขสิทธิ์และสิทธิครอบครองทั้งปวงในเนื้อหาที่บริษัทฟิลิปส์หรือบริษัทสาขา บริษัทในเครือ และ/หรือคู่ค้า ซ็อฟแวร์ที่ใช้ในการปฎิบัติการและประกาศเว็บไซท์ การ รวบรวมข้อมูลในเว็บไซท์ และลำดับ การเรียง และการจัดเว็บไซท์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทโคไนน์ไคลเคอ ฟิลิปส์ อิเล็คทรอนิคส์ เอ็น.วี. และ/หรือ คู่ค้าหรือผู้ให้อนุญาต สิทธิทั้งปวงในเนื้อหาที่มิได้เจาะจงไว้ ณ ที่นี้ได้สงวนไว้แล้ว

 

ฟิลิปส์ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัทโคไนน์ไคลเคอ ฟิลิปส์ อิเล็คทรอนิคส์ เอ็น.วี.

 

ฟิลิปส์ และเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่นๆของ บริษัทโคไนน์ไคลเคอ ฟิลิปส์ อิเล็คทรอนิคส์ เอ็น.วี.บริษัทในเครือเป็นทรัพย์สินสำคัญของบริษัทฯ การใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้อย่างถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ และท่านต้องทำตามคำสั่งของบริษัท ฟิลิปส์เมื่อกล่าวอ้างถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฟิลิปส์ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

การใช้และการจดทะเบียนชื่อ ฟิลิปส์ ได้สวงนไว้เด็ดขาดสำหรับบริษัทของเรา ท่านมิอาจจดทะเบียนหรือใช้ชื่อบริษัท ชื่อตามกฏหมาย ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน หรือ ชื่ออื่น การแสดงเครื่องหมาย หรือ การบรรยายลักษณะ ซึ่งชื่อฟิลิปส์หรือชื่ออื่นที่คล้ายคลึงกัน หรือชื่อใดๆซึ่งประกอบด้วยส่วนหนึ่งของชื่อฟิลิปส์เป็นส่วนประกอบ และจะต้องไม่มีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ บริษัทโคไนน์ไคลเคอ ฟิลิปส์ อิเล็คทรอนิคส์ เอ็น.วี. เป็นเจ้าของ

๑๐. กรรมสิทธิ์ในเว็บไซท์

 

เว็บไซท์นี้เป็นสาธารณะโดยสภาพและข่าวสารที่ส่งเข้ามาจะอยู่ในสภาพไม่ลับ ท่านยอมรับว่าการส่งการคิดค้นใดๆที่ปรากฏรวมอยู่ในเนื้อหาผู้ใช้ใดๆที่ท่านจัดหามาจะต้องมีการ “ตีพิมพ์” ของการคิดค้นนั้นๆภายใต้กฏหมายที่นำมาใช้บังคับได้

 

ท่านยอมรับว่าเนื้อหาผู้ใช้ใดๆที่ส่งเข้าและ/หรือมีการถกกันในเว็บไซท์อาจอยู่ภายใต้บังคับของสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ สิทธิทรัพย์สินทางปํญญาของบริษัทฟิลิปส์ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ คู่ค้า หรือบุคคลที่สาม หากท่านพิจารณาจะหาประโยชน์จากความคิด การเสนอร่าง ข้อเสนอ หรือข้อสรุป หรือเนื้อหาผู้ใช้ที่ส่งเข้าสู่เว็บไซท์ใดๆ ท่านมีความรับผิดชอบที่จะเสาะหาการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องเสียก่อนที่จะเริ่มต้นพฤติกรรมหาประโยชน์นั้นๆ

๑๑. การอ้างสิทธิการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฏหมายสหรัฐอเมริกา

 

หากท่านทราบถึงหรือมีความสงสัยว่าสาระใดๆในเว็บไซท์น้(รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะสาระที่ประกาศอยู่ในเวทีการถก) ได้มีการใช้หรือทำสำเนาด้วยวิธีการที่ประกอบด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ ได้โปรดกรุณาแจ้งให้ตัวแทนที่แต่งตั้งโดยบริษัทฟิลิปส์ดังปรากฏข้างท้ายนี้ ตามบัญญัติของกฏหมายลิขสิทธิ์ดิจิตอล มิลเลนเนี่ยมแห่งสหรัฐอเมริกา ๑๗ ยู.เอส.ซี. วรรค ๕๑๒ (ซี)(๓) การแจ้งข่าวของท่านต้องมีองค์ประกอบดังนี้

  • ลายมือชื่อรูปธรรมหรืออิเลคทรอนิคของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กรทำการแทนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเกิดการละเมิด
  • การบงชี้ถึงชิ้นงานลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิด หรือ หากเกิดการละเมิดหลายสถานในออนไลน์ไซท์เดียวกันในการแจ้งหนึ่งคราวจะต้องมีรายการที่ถูกต้องของชิ้นงานเหล่านั้นในเว็บไซท์นั้นๆ
  • การบ่งชี้สาระที่กล่าวอ้างว่าถูกละเมิด หรือเป็นใจความของกิจกรรมละเมิด และซึ่งจะมีการถอดถอนหรือจะการหยุดการเข้าสู่ และข้อมูลข่าวสารตามควรพอเพียงที่จะทำให้สามารถค้นหาสาระนั้นๆพบ
  • ข้อมูลข่าวสารตามควรพอเพียงที่จะทำให้สามารถติดต่อท่าน ดังเช่นที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อิเลคทรอนิคเมล์หากปรากฏมีอยู่ที่จะสามารถใช้ติดต่อท่านได้
  • คำแถลงของท่านว่าท่านเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้สาระดังกล่าวที่มีการร้องเรียนนั้นมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือ ตามกฏหมาย
  • คำแถลงว่าข่าวสารข้อมูลในหมายแจ้งนั้นๆถูกต้องเป็นจริงโดยอยู่ในบังคับของกฏหมายว่าด้วยการแจ้งความเท็จ ว่าท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนเจ้าของสิทธิ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด

 

ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งให้รับแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถติดต่อได้ตามทิ่อยู่ดังต่อไปนี้

 

โดยทางไปรษณีย์ : Philips International B.V.,

Corporate Legal Department

Amstelplein 2

Breitner Center

PO Box 77900

Amsterdam

The Netherlands

 

โดยแฟกซ์ : Philips International B.V.,

Corporate Legal Department

Amsterdam

The Netherlands

+31 20 5977230

 

โดยอีเมล์ : (ใส่ชื่ออีเมล์)

 

ข้อมูลติดต่อข้างต้นแจ้งไว้สำหรับติดต่อบริษัทฟิลิปส์โดยเฉพาะถึงเรื่องที่สาระลิขสิทธิ์ของท่านถูกละเมิดเท่านั้น การสอบถามอื่นๆ เช่น คำถามซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ และคำร้อง หรือ ข้อติงเกี่ยวกับการประกาศและ/เนื้อหาที่ไม่เหมาะควร จะไม่ได้รับการตอบรับผ่านกระบวนการนี้

๑๒. การชดใช้และการปลดความรับผิด

 

ท่านตกลงที่จะชดใช้และไม่เอาผิดกับบริษัทฟิลิปส์หรือบริษัทสาขา บริษัทในเครือ คู่ค้า และ/หรือผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้าให้ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น ตัวแทนทางฏกหมาย ตัวแทน ผู้รับช่วงต่อ และผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ให้พ้นจากความเสียหาย ความรับผิด ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายและค่าผู้เชี่ยวชาญและค่าธรรมเนียมการดำเนินคดี) ที่เกิดจากการประกาศ เนื้อหา หรือการส่งถ่ายข้อความ ข้อมูล สาระ หรือเนื้อหาผู้ใช้ใดๆที่ท่านส่งเข้ามาในเว็บไซท์ หรือ การฝ่าฝืนกฏเกณฑ์การใช้ที่ท่านก่อ ในกรณีที่เกิดการร้องเรียนหรือการดำเนินการทางกฏหมายใดๆที่เกิดจากการประกาศข้อความ หรือเนื้อหาผู้ใช้ใดๆของท่าน บริษัทฟิลิปส์สงวนสิทธิในการเปิดเผยอัตลักษณ์และข้อมูลใดๆของท่านที่บริษัทฟิลิปส์มีอยู่

 

หากท่านเกิดข้อพิพาทกับผู้ใช้อื่นๆหนึ่งหรือหลายๆท่าน ท่านจะปลดบริษัทฟิลิปส์หรือบริษัทสาขา บริษัทในเครือ คู่ค้า และ/หรือผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้าให้และ/หรือผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้าให้ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น ตัวแทนทางฏกหมาย ตัวแทน ผู้รับช่วงต่อ และผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทดังกล่าวข้างต้น จากความรับผิดจากการเรียกร้องสิทธิ การเรียกร้องสินไหมทดแทน การชดใช้ค่าเสียหาย (ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและผลกระทบ) ทุกประเภทและชนิด ทั้งที่รู้กันอยู่ทั่วไปและไม่รู้กันอยู่ทั่วไป ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องใดๆกับข้อพิพาทนั้นๆ

๑๓. การปิดเว็บไซท์

 

เรามีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะปิดเว็บไซท์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซท์ด้วยเหตุผลใดๆ ณ เวลาใดๆ โดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือขอความยินยอมใดๆ เราไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆต่อการบันทึก หรือ การลบทิ้งเนื้อหา และ/หรือเนื้อหาผู้ใช้ที่ส่งเข้าสู้เว็บไซท์ที่ล้มเหลว

๑๔. ผลิตภัณฑ์ฟิลิปส์

 

เว็บไซท์นี้อาจมีเนื้อหาซึ่งอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์และบริการของฟิลิปส์บางอย่างโดยเฉพาะซึ่งอาจยังไม่มี (พร้อม)วางตลาดในบางประเทศ การอ้างอิงใดๆดังกล่าวมิได้เป็นการแสดงเป็นนัยหรือรับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆจะวางตลาด ณ เวลาใดๆในประเทศใดๆแต่อย่างใด โปรดติดต่อกับบริษัทฟิลิปส์ในท้องที่ของท่านเพื่รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

๑๕. คำแถลง Safe Harborภายใต้กฏหมายปฎิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์เอกชน ปี ๑๙๙๕

 

ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซท์นี้อาจมีเนื้อหาที่ประหนึ่งเป็นคำแถลงอนาคตอันเกี่ยวข้องกับสภาพท่างการเงิน ผลประกอบการและธุรกิจของบริษัทฟิลิปส์ และแผนการแน่นอนและวัตถุประสงค์ของบริษัทฟิลิปส์ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อเหล่านี้ เราขอเตือนผู้อ่านว่าไม่มีคำแถลงอนาคตใดๆที่เป็นการประกันการปฏิบัติงานในอนาคตและผลงานจริงอาจต่างไปจากเนื้อหาในคำแถลงดังกล่าวในเชิงของข้อเท็จจริง ตัวอย่างคำแถลงเหล่านี้รวมไปถึงแถลงการณ์ที่กล่าวถึง กลยุทธ์ทางธุรกิจ การประมาณการการเติบโตทางการขาย EBITAในอนาคต และการประหยัดต้นทุน การพัตนาในอนาคตในธุรกิจองค์ประกอบ ตลอดจนประโยชน์จากการได้มาซึ่งการถือสิทธิ์ในอนาคต และสถานภาพทรัพยสิน โดยลักษณะแล้วคำแถลงอนาคตรวมความเสี่ยงและความไม่แน่นอนไว้ด้วย เพราะเป็นการกล่าวอ้างถึงเหตุการณ์ในอนาคตและสภาพการณ์แวดล้อม และยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่อาจก่อให้ผลงานจริงและพัฒนาการต่างๆ แตกต่างทางเนื้อหาจากสิ่งที่แสดงหรือกล่าวเป็นนัยในคำแถลงอนาคตเหล่านั้น คำแถลงอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ ซึ่งรวมถึง เศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก และสภาพการณ์ธุรกิจ การดำเนินกลยุทธ์ ความสามารถในการบ่งชี้และความสำเร็จในการได้มาซึ่งสิทธิ และการหลอมรวมสิทธิที่ได้มานั้นกับธุรกิจของเรา ความต้องการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ความสามารถในการพัฒนาและขายผลิตภัณฑ์ใหม่ ความสามารถในการทำให้ผลประโยชน์ของกลยุทธ์นี้เป็นจริงขึ้นมา นโยบายและพฤติกรรมของหน่วยงานรัฐและปกครอง ความเปลี่ยนแปลงทางนิติบัญญัติ และผลกระทบทางการแข่งขัน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา ดังนั้นผลงานจริงในอนาคตอาจแตกต่างในเนื้อหาจากแผนการ เป้าหมาย และความคาดหวังที่แถลงไว้ในคำแถลงอนาคต ความเสี่ยงและองค์ประกอบอื่นๆได้มีการบ่งชี้ไว้ในเอกสารที่เก็บหรือให้ไว้กับตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) รวมตลอดถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดในแบบฟอร์ม 20-F ซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซท์ของ SEC ที่ www.sec.gov คำแถลงอนาคตใดๆที่เราหรือโดยแทนได้ตราขึ้นกล่าวอ้างครอบคลุมจนกระทั่งถึงวันที่ที่ได้ตราขึ้นเท่านั้น เราไม่ดำเนินการปรับคำแถลงอนาคตเพื่อสะท้อนความเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ สภาพการณ์ หรือ สภาพแวดล้อมใดๆซึ่งเป็นฐานข้อมูลของคำแถลงอนาคต อย่างไรก็ตามผู้อ่านควรค้นหาข้อมูลจากการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมใดๆซึ่งได้ประกาศไปแล้วหรือ ที่ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารที่ได้เข้าเข้าบันทึกไว้หรือจะเข้าบันทึกไว้กับ SEC

๑๖. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 

กฏเกณฑ์การใช้นี้อยู่ภายใต้บังคับและวิธีการตีความตามกฏหมายแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านตกลงรับอำนาจศาลซึ่งมิได้จำกัดจำเพาะในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์สำหรับข้อพิพาท การเรีรยกร้อง หรือ ต้นเหตุแห่งพฤติกรรมซึ่งเกิดจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกฏเกณฑ์การใช้นี้หรือการเข้าใช้เว็บไซท์นี้ของท่าน รวมตลอดถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความมีอยู่หรือความใช้ได้ของโดยมีข้อแม้ว่าท่านตกลงที่จะส่งข้อพิพาท ข้อเรียกร้องหรือ เหตุแห่งพฤติกรรมใดๆที่เกิดขึ้นสู่ษาลแห่งกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะ

๑๗. การตัดทอนทดแทน

 

หากข้อกำหนดใดๆในกฏเกณฑ์การใช้นี้ตกอยู่ในสภาพใช้ไม่ได้หรือไม่สามารถใช้บังคับได้แล้ว ให้ส่วนที่ใช้ไม่ได้หรือ ไม่สามารถใช้บังคับได้ถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่ใช้และใช้บังคับได้ข้ออื่นที่มีความคล้ายคลึงกันที่สุดในเนื้อหาของข้กำหนดเดิมและข้อกำหนดอื่นๆก็ยังใช้บังคับได้

๑๘. การไม่สละสิทธิ์

 

หากบริษัทฟิลิปส์ไม่สามารถบังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของกฏเกณฑ์การใช้นี้ มิได้เป็นการสละสิทธิใดๆภายใต้กฏเกณฑ์การใช้แต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในอดีตหรืออนาคตของบุคลลใดๆ ไม่ว่าบริษัทฟิลิปส์จะได้รับทุนสนับสนุนหรือ การพึ่งพาบุคคลใดๆจะถือเป็นการสละสิทธิของกฏเกกณฑ์การใช้นี้ หากแต่เมื่อมีการสละสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงนามอย่างชัดแจ้งโดยผู้แทนโดยชอบธรรมของบริษัทฟิลิปส์จึงจะถือว่ามีผลทางกฏหมายได้ในทุกกรณี

๑๙. ชื่อหัวข้อ

 

หัวข้อในส่วนต่างๆของกฏเกณฑ์การใช้ได้สอดแทรกไว้เพียงเพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่ได้บัญญัติไว้เป็นส่วนหนึ่งหรือมีผลใดๆต่อความหมายหรือการตีความของกฏเกณฑืการใช้แต่อย่างใด

 

ขอขอบพระคุณที่เข้าร่วมเว็บไซท์ของเรา

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด