ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค

grill pork

คอหมูย่ำง

ส่วนผสม

 • เนื้อสันคอหมู 400 กรัม
 • ซ อิ วขาว 1 ชŒอนโตะ
 • ซอสหอยนางรม 2 ชŒอนชา
 • น้ำตาลทราย 1 ชŒอนชา
 • รากผักช และกระเทียมกลีบ
 • เล็กโขลกละเอียด 1 ชŒอนโตะ
 • พร กไทยดำบดหยาบ 2 ชŒอนชา
 • น้ำปลา 2 ชŒอนโตะ
 • น้ำมะขามเป‚ยก 4 ชŒอนโตะ
 • น้ำตาลป‚บ 2 ชŒอนโตะ
 • พร กป†น 2 ชŒอนชา
 • ขŒาวคั ว 1 ชŒอนโตะ
 • ผักช ฝรั งหั นฝอย 1 ชŒอนโตะ

วิธีทำ

 • หั นเนื้อหมูเปšนช นใหญ‹ 2 ช น หมักกับซ อิ วขาว ซอสหอยนางรม น้ำตาลทราย รากผักช และกระเทียมโขลก พร กไทยดำ คลุกเคลŒาใหŒเขŒากันหมักไวŒ 1-2 ชั วโมง
 • ใส‹เนื้อหมูลงใน Philips Airfryer หม้อทอดอำกำศ ตั งอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซ ยส เวลา 13-15 นาที นำออกจากหมŒอทอด หั นเปšนช นขนาดพอคำ
 • ผสมน้ำปลา น้ำมะขามเป‚ยก และน้ำตาลป‚บใหŒเขŒากัน ใส‹พร กป†น ขŒาวคั ว และผักช ฝรั ง คนใหŒเขŒากันเสิรฟ พรŒอมคอหมูย‹าง
คอหมูย่ำง

ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด