1
เครื่องโกนหนวด

SmartClean

ดูแลเครื่องโกนของคุณ
ให้เหมือนใหม่

เพียงแค่กดปุ่ม SmartClean จะทำความสะอาด หล่อลื่น
เป่าแห้ง และชาร์จเครื่องโกนของคุณ จึงทำให้เครื่องมีป
ระสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอสำหรับการ ใช้งานในทุกๆ วัน
เลื่อนลงเพื่อดูข้อมูล

 

อุปกรณ์เสริมต่างๆ

What SmartClean users say